Regulamin Promocji „SFA w obiektywie”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą „SFA w obiektywie” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest SFA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białołęckiej 168, 03-253 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216551, NIP: 118-17-49-422
 3. Promocja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest „grą losową” w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku.
 5. Promocja trwa od 18.06.2018 do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów Nagród; Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.
 6. Komunikaty i informacje na temat Promocji publikowane będą na stronie www.sfapoland.pl, www.sfawobiektywie.pl oraz portalu Facebook. Wszelkie pytania dotyczące promocji należy kierować drogą elektroniczną na adres marketing@sfapoland.pl w tytule wpisując „Konkurs SFA w obiektywie – pytanie”

 

§ 2

Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

 1. Promocja – promocja „SFA w obiektywie”.
 2. Organizator – firma SFA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białołęckiej 168, 03-253 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216551, NIP: 118-17-49-422
 3. Uczestnicy – klienci pośredni Organizatora – instalatorzy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, będący osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzącymi działalność gospodarczą, z wyłączeniem: pracowników Organizatora oraz hurtowni instalacyjnych, świadczących na ich rzecz pracę, także na podstawie umów innych niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak również członków ich rodzin. Uczestnikami Promocji mogą być również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 4. Produkty objęte promocją – przepompownie do użytku domowego i komercyjnego z poniższej listy:
  – Sanicubic 1 WP NM
  – Sanicubic 2 Classic NM
  – Sanicubic 2 XL
  – Sanicom 1
  – Sanicom 2 NM
  – Sanipump
 5. Komisja Promocyjna – trzyosobowy organ powołany przez Organizatora, podejmujący wszystkie decyzje i czynności związane z Promocją, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz przepisami prawa.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.sfawobiektywie.pl służący do rejestracji Uczestników biorących udział w Promocji. Za jego pomocą Uczestnik wprowadza swoje dane wskazane w formularzu oraz przesyła dowód zakupu (Faktura) urządzeń biorących udział w Promocji, wskazanych w § 2 ust. 4.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „SFA w obiektywie”.

 

§ 3

Nagrody

 1. Nagrodami w Promocji jest zestaw gadżetów na który składają się: Wkrętarka akumulatorowa Bosch IXO, t-shirt oraz narzędzie wielofunkcyjne.
 2. Łączna ilość nagród przeznaczonych w Promocji dla Uczestników wynosi 100 sztuk.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Promocji.
 2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji jest wykonanie przez Uczestnika następujących czynności w okresie trwania Promocji:
  a) Dokonanie zakupu na terenie Polski produktu objętego Promocją – wskazany w §2, pkt 4 – w celu instalacji w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych lub w lokalach o charakterze komercyjnym i usługowym, w terminie trwania akcji wskazanym w §1, pkt 5.
  b) Zakup produktu musi być dokonany w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży urządzeń SFA. Pełna lista punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.sfapoland.pl w zakładce Kup/Instaluj, lub pod następującym adresem: http://www.sfapoland.pl/klienci%20indywidualni/projekt/gdzie-kupi%C4%87-i-jak%C4%85-firm%C4%99-wybra%C4%87-dla-instalacji-produkt%C3%B3w-sfa
  c) Wykonanie zdjęcia urządzenia jednego z urządzeń wskazanych w §2, pkt 4. Urządzenie musi być podłączone do działającej instalacji sanitarnej.
  d) Zarejestrowanie się na stronie internetowej Organizatora – www.sfawobiektywie.pl poprzez czytelne i kompletne wypełnienie umieszczonego na stronie Formularza Zgłoszeniowego.
  e) Zaakceptowanie za pośrednictwem strony Internetowej Organizatora treści Regulaminu.
  f) Podanie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na Stronie internetowej Organizatora danych osobowych Uczestnika wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym jako dane obowiązkowe.
  g) Przesłanie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego czytelnego skanu lub zdjęcia dowodu zakupu (faktury) potwierdzającego dokonanie przez Uczestnika zakupu produktu objętego Promocją oraz umożliwiającego jednoznaczną identyfikację zakupionych produktów.
  h) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika zawartych w treści Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Przesłanie zdjęcia w ramach promocji jest równoznaczne z oświadczeniem iż:
  a) Jest ono autorstwem Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich, zdjęcie nie było też wcześniej nigdzie publikowane.
  b) Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii a rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach promocji oraz w materiałach promocyjnych związanych z Promocją, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 4. Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.
 5. Nadesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację oraz jego wykorzystanie przez SFA Poland Sp. z o.o. do celów marketingowych i promocyjnych.
 6. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (zdjęcia mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, itp.) Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

 

§ 5

Przyznawanie nagród

 1. Nagrody w Promocji przyznawane będą po wewnętrznej weryfikacji poprawności przesłanego formularza zgłoszeniowego przez Komisję Promocyjną.
 2. W przypadku poprawnej weryfikacji przesłanego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle Uczestnikowi, listem poleconym Nagrodę w terminie 30 dni kalendarzowych na wskazany w formularzu adres.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym, Komisja Promocyjna ma prawo zażądać przesłania od Uczestnika poprawnych danych, w tym faktury zakupu na produkty objęte Promocją. Komisja ma prawo odmówić Uczestnikowi przyznania nagrody.
 4. Decyzje podjęte przez Komisję Promocyjną są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Nagrody w promocji nie będą losowane.
 5. Uczestnik nie może zażądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inny towar.
 6. Organizator ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniami zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie na rzecz Uczestników oraz odpowiada za przyznanie Nagród, o których mowa w § 3 ust. 1.
 7. Organizator prześle Nagrody listem poleconym z poleceniem odbioru na adres do korespondencji wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora. Organizator może zadecydować, iż w przypadku zwrotu przesyłki nadawcy, Uczestnik utraci prawo do Nagrody, bez prawa do ekwiwalentu. Nagroda zaś będzie mogła być przyznana kolejnemu Uczestnikowi biorącemu udział w Promocji.
 1. W przypadku gdy w imieniu Uczestnika niebędącego osoba fizyczną odbioru Nagrody dokonuje jej przedstawiciel rozumie się, że Nagrodę otrzymał Uczestnik niebędący osobą fizyczną.

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących Promocji i niezgodności z Regulaminem.
 2. Reklamacje z tytułu udziału w Promocji można składać na piśmie na adres Organizatora wskazany wyżej lub mailowo na adres: marketing@sfapoland.pl, w temacie wiadomości wpisując: „Reklamacja Promocji SFA w obiektywie” w terminie do 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji i nie później niż 7 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i aktualny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu do dostarczenia Nagrody, adresu internetowego, mailowego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przyznanie i przesłanie przez Organizatora Nagród i innych przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Promocji.

 

§ 7

Zakres opodatkowania

 1. Otrzymanie Nagród o których mowa w § 3 ust. 1. przez Uczestników o których mowa w § 2 ust. 3 , posiadających osobowość prawną i dokonujących zgłoszenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi dla nich przychód z tej działalności, który zobowiązani są opodatkować we własnym zakresie.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.sfawobiektywie.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Promocji bez podania przyczyny oraz bez rekompensaty dla Uczestników.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na zasady Promocji, które są w nim określone.
 4. Materiały reklamowe towarzyszące i dotyczące Promocji mają charakter informacyjny.
 5. Uczestnik Promocji przez odesłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją i przebiegiem Promocji oraz przyznaniem nagród oraz dla celów marketingowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 6. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tej zmianie Organizatora w formie elektronicznej na adres mail: marketing@sfapoland.pl
 7. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Promocji (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

 

Organizator
SFA Poland Sp. z o.o.